Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Bányaműveléstan alapjai        Nyomtatás

Tantárgy neve: Bányaműveléstan alapjai (MFBGT6502)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 4 2+2 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: Nyersanyagkutatás MFFTT600341 (Mb, Mn), Ásványvagyon gazdálkodás MFFAT6401 (Mb), Geológia MFFT
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hasznosítható ásványi nyersanyagok kutatása, gazdasági értékelése, feltárásának és kitermelésének módszerei, a műveléssel kapcsolatos biztonsági kérdések megismertetése

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. Magyarország ásványi nyersanyagai és bányászata. A bányászat hatásai a környezetre, az emberi egészségre és a társadalomra. Az ásványi előfordulások kutatásának módszerei és eszközei, az ásványvagyon becslés és gazdasági értékelés, ásványvagyon kategóriák. Hasznos ásványi anyag (szén, érc), bányameddő, koncentrátum és előkészítő művi meddő fogalma. Meddőelhelyezés. A termékek elszállítása a bányától. Az előfordulások természeti jellemzői. A bányászati beruházásról való döntés, földhasználat és területigény, környezeti hatásvizsgálat, finanszírozás, adózás és költségek, stratégia, bányászati módszer, létszámigény, igazgatás. A bányászat fő munkafolyamatai: műveletek, fúrás, kőzetek robbantásos és gépi jövesztése, fejtés és rakodás, szállítás, biztosítás és a bányatérségek felhagyása segédműveletek, munkaciklusok és rendszerek. Külfejtések típusai, nyitása és a termelési módszerek (szén, érc, ásvány, kő, homokoskavics, stb.). Víznívó alóli kitermelés, hidraulikus jövesztés, kilúgzásos termelés. Mélyműveléses bányászat biztosítás nélküli és biztosítást alkalmazó kitermelési módszerei. Feltárás, fejtési üregek és kialakításuk módszerei. Új bányászati módszerek. A természeti és bányászati veszélyek, az ellenük való védekezés. A kitermelés lehetséges módszereinek elemzése, a megfelelő módszer megválasztása.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását kisebb feladatok (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Ajánlott irodalom

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:
Kötelező irodalom:A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Agricola, Georgius: De Re Metallica Libri XII. Tizenkét könyv a bányászatról és a kohászatról. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztálya, Budapest, 1985.
2. Burcsakov, A. Sz. – Harcsenko, V. A. – Kaforin, L. A.: Bányaművelési technológiák analitikus meghatározása. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.
3. Faller Gusztáv – Tóth Miklós: Bányagazdaságtan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
4. Faller Jenő Dr.: Jó szerencsét! Események, képek a bányászat múltjából. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.
5. Hartman, Howard L. – Mutmansky, Jan M.: Introductory Mining Engineering. John Wiley and Sons, Inc.
6. Jávor Alajos: Bányaművelés (Szellőztetés). Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
7. Kovács Ferenc: Külfejtések telepítése és nyitása. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
8. Németh László: Bányabiztosítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.
9. Patvaros József: Elemi bányaveszélyek elleni védekezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
10. Traugott, Delius Kristóf: Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatába valamint a bányakincstári tudományok alaptételeinek ismertetésébe. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztálya, Budapest, 1972.
11. Zambó János: A bányaművelés alapjai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.
12. Zambó János: Bányaművelés (Feltárás és fejtés). Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770