Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Bányagazdaságtan        Nyomtatás

Tantárgy neve: Bányagazdaságtan (MFBGT6501)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 5 3 2+1 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: Mikroökonómia GTGKG601MF, Ásványvagyon gazdálkodás MFFAT6401
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A bányászati iparágat jellemző speciális gazdasági jellemzők megismerése, és az alapvető gyakorlati ismeretek elsajátítása.

Tematika

Bevezetés, a tárgy teljesítésének követelményei. Történeti áttekintés, a bányászat gazdasági sajátságai, bányagazdaságtani alapfogalmak. Az ásványi anyagokra használt speciális mértékegységek azok mennyiségének kifejezésére. Bányászati beruházások megtérülése, a pénz idő értéke, kamatszámítási modellek, a befektetés megtérülésének feltételei. Hálótervezés a kritikus út módszerével (tervütemháló, időtervezés, erőforrás allokálás). A súlyozott távolságok mininuntörvénye, a bányászati telepítéselmélet alapjai. Ásványvagyonok megkutatottsága, a kutatás szakaszos jellege, műrevalóság. Fond ásványvagyonok minőség szerinti tömegeloszlása, a cut-off grade meghatározása. Energiahordozók műszaki jellemzői. Szén- és szénhidrogén termékek, nukleáris és megújuló energiaforrások. Magyarország ásványvagyon-, energia- és villamosenergia mérlege. Az ásványi anyag termelésének és kereskedelmének tendenciái a világban. Az anyag elsajátítását három tervező feladat (kötelező) megoldása segíti.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását három tervező feladat (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Asztahov, A. Sz.: Üzem- és munkaszervezés a bányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.
2. Brealy&Myers: Modern vállalati pénzügyek. Panem Kft., Budapest, 1995.
3. Faller Gusztáv Dr. – Tóth Miklós Dr.: Bányagazdaságtan. Kézirat, egyetemi jegyzet (J14-1727). Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
4. Gentry, D. W. – O’Neill: Mine Investment Analysis. Society of Mining Engineers of the American Institute of Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers Inc., New York, New York, 1984.
5. Obádovics J. Gyula – Szarka Zoltán: Felsőbb matematika. Scolar Kiadó, Budapest, 2009.
6. Reiman István: A geometria és határterületei. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
7. Reiman István: Matematika. Typotex Kiadó, Budapest, 2011.
8. Traugott, Delius Kristóf: Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlatába valamint a bányakincstári tudományok alaptételeinek ismertetésébe. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Bányászati Szakosztálya, Budapest, 1972.
9. Zambó János: A bányaművelés alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985.
10. Zambó János Dr.: Telepítéselmélet a bányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770