Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Géptan        Nyomtatás

Tantárgy neve: Géptan (MFEGT6301)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
BSc 3 4 2+2 BSc
Követelmény:
Előfeltétel: A Matematika 2., Fizika és a Műszaki ábrázolás c. tantárgyakból a félév lezárása legalá
Tárgyfelelős: Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék

Célkitűzés

-

Tematika

Előadások anyaga:

Bevezetés. Gép és civilizáció
Mechanikai elméleti alapok.

Vektoralgebra alapjai. Egyenes vonalú mozgás jellemzői (út, sebesség, gyorsulás). Impulzustétel, erő. Energia, munka, teljesítmény, hatásfok. Forgómozgás jellemzői (szögelfordulás, szögsebesség, szöggyorsulás). Mozgás körpályán. Perdület, perdülettétel, forgató nyomaték. Tehetetlenségi (másodrendű) nyomaték (tömegpontra, kiterjedt testre). Redukált tömeg.

Tapadás, súrlódás. Coulomb-féle súrlódási törvény. Gördülés, gördülési ellenállás.
Hajtások.

Fogaskerekek. Fogaskerekes hajtás, fordulatszám és nyomatékáttétel. Bolygóművek, differenciálmű fogalma. Csigahajtás. Lánchajtás. Láncok fajtái. Lánchajtás jellemzői. Szíjhajtás. Súrlódásos erőátvitel elve. Szíj feszítés. Lapos szíj, ékszíj. Szíjhajtások jellemzői, fordulatszám hatása. Forgattyús hajtómű. Mozgásviszonyok végtelen hajtórúd esetén. Véges hajtórúd/hajtókar arány.

Fékek.

Pofás fékek. Elvi alapok. Önzárás. Kétpofás fék méretezése.

Szalagfékek. Felépítés, működés. Forgásirány hatása. Neutrális szalagfék. Méretezés.

Gépek (mechanikai) jelleggörbéi. Névleges pont, üzemi pont. Tipikus jelleggörbék. Erőgép és munkagép fogalma, együttműködés. Munkapont, stabil munkapont.
Anyagmozgatás, szállítógépek. Alapfogalmak. Folyamatos szállítás jellemzői. Láncos csúszdák, hevederes szállítószalagok. Szakaszos szállítás jellemzői. Kötélvontatású szállítás ferde pályán.
Áramlástechnikai alapok. Folyadék áramlása csővezetékben. Bernoulli egyenlet alakjai. Viszkozitás. Csővezetéki veszteség, csővezetéki jelleggörbe. Szívómélység fogalma, számítása.
Hidrosztatikai energiaátvitel alapjai.
Dugattyús szivattyúk szerkezete, működése. Folyadékszállítás, volumetrikus hatásfok. Indikátor diagram. Meghajtó teljesítmény igény, mechanikai hatásfok. Pillanatnyi folyadékszállítás. Légüstök. Térfogat kiszorítású szivattyúk típusai.
Hidrodinamikai energiaátvitel alapjai.

Folyadéksugár torlónyomása. Akciós turbinák. Pelton kerék működése, hatásfoka. Reakciós turbina fogalma.

Forgólapátos szivattyúk.

Felépítés, működés. Euler-féle turbina egyenlet. Forgólapátos szivattyú elméleti és valóságos jelleggörbéje. Fordulatszám változtatás hatása. Soros és párhuzamos üzem.

Villamos gépek.

Villamos áram jellemzői. Munka, teljesítmény. Egyenáram és váltakozó áram. Effektív érték. Villamos áram és mágneses tér. Gerjesztés. Indukció. Erőhatás mágneses térben. Egyenáramú forgó gépek működése. 3 fázisú váltakozó áram előállítása, jellemzői. Csillag és háromszög kapcsolás. Forgó mágneses mező. Aszinkron gép működési elve.

Villamos gép- és érintésvédelem.

Túláram, zárlati áram hatása, védekezés. A villamos áram élettani hatásai. Érintési feszültség fogalma, megengedett értéke. Nullavezetős érintésvédelem.

Irányitástechnikai alapok.

Alapfogalmak. Gépi irányítás feladata és alapvető funkciói. Vezérlés, szabályozás. Termelésirányítás off-line és on-line módja.

Számonkérés módja

1. feladat: Leadása 2019. (letöltés)


· A tantárgy előadási és gyakorlati óráinak rendszeres látogatása. Az igazolatlan hiányzások száma nem lehet több mint négy alkalom.

· A félév során kiadott 5db számolási feladat határidőre (a kiadástól számított két hét) történő beadása. Két héten túli beadás esetén csak különeljárási díj befizetése után adható be a feladat. A különeljárási díj csak újabb két héttel hosszabbítja meg a beadási határidőt. Azon túli beadás ismételt különeljárási díj fizetést von maga után.

· Az 5 feladat mindegyike 20 pont értékű, tehát az elérhető össz’ pontszám 100, melyből minimum 50 pont megszerzése az egyik feltétele a félév elismerésének.

Az öt feladat beadása mindenkinek kötelező akkor is, ha már három feladatból összegyűlt az 50 pont, és akkor is, ha három feladat után már látható, hogy az utolsó két feladattal nem érhető el az 50 pont.

· A félév során kettő zh. megírására kerül sor. Ezek, a félév előadási óráin elhangzó elméleti anyagra vonatkozó kérdésekből és a gyakorlatokon bemutatott számpéldákhoz hasonló, rövid számítási feladatokból tevődnek össze. Az elégséges szint az össz’ pontszám 40%-a. A második zh. tárgyát csak az elsőt követő anyagrész alkotja. A két zh. eredményének számtani átlaga el kell érje az elégséges szintet.

· Az elégtelen zh(k) javításának módja tekintetében a ME Tanulmányi és vizsgaszabályzatában foglaltak az irányadóak. A pót zh. tárgya felöleli az egész félév anyagát, és minden javítani kényszerülő hallgató ezt írja, függetlenül attól, hogy az 1. vagy 2. zh. eredménye elérte az elégségest.

· A félévet lezáró gyakorlati jegy megállapításánál a jól elkészített házi feladatokat (az összegyűjtött pontszám több mint 75pont) pozitívan értékeljük A kiadott gyakorlati feladatok határidőre történő, helyes megoldása és beadása!

Ajánlott irodalom

- Pattanytús, Á.G.: Gépüzemtan, tankönyv

- Terplán – Lendvai: Általános géptan, jegyzet (J 14-1351)

- Tarján I.: Szivattyúk és szellőztetők, jegyzet (J 14-1390)

- Terplán: Gépelemek, jegyzet (J14-527)

- Szeberényi T.: Általános géptan. Jegyzet (J 16-365)

- H. Zoebl-J.Kruschik: Áramlás csövekben és szelepekben. Műszaki Kiadó 1986

- Fodor Gy.: Mértékegység kislexikon. Műszaki Kiadó 1971

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770