Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Rekultiváció, tájrendezés        Nyomtatás

Tantárgy neve: Rekultiváció, tájrendezés (MFBGT720003)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 2 2+0 nappali
Követelmény: Viszga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A hallgatók felkészítése a rekultivációhoz kapcsolódó kommunikációs, tervező és irányító feladatokelvégzésére.

Tematika

A témakör alapfogalmai: rekultiváció, mezőgazdasági rekultiváció, bányászati rekultiváció, tájrendezés, tájrehabilitáció. Rekultiváció általános értelmezése és a rekultivációs feladatok csoportosítása. Bányászati technológiák vázlatos áttekintése. A bányászati tevékenység környezeti hatásai. A tájrendezés, tájtervezés általános kérdései. tájhasználati formák, a a tájhasználat időbeli változásai hazánkban. Tájhasználati konfliktusok és feltárásuk. Tájesztétikai alapfogalmak. Az egzakt tájértékelés lehetőségei. Tájba illesztés lehetőségei különböző objektumok esetén, a környezeti körülmények függvényébent. A rekultiváció fő szakaszai: technikai és biológiai rekultiváció. A technikai rekultiváció feladata, eszközei, gépi berendezések és alkalmazási lehetőségeik. Az erózió formái, nagyságrendje, csökkentésének lehetőségei. Rézsűvédelem mérnökbiológiai módszerei. Biológiai rekultiváció lehetőségei, szakaszai, legfontosabb jellemzői, alkalmazható eljárások. A rekultivált területek újrahasznosítási lehetőségei. Rekultivációs feladatok a bányászat, az ipar, a közlekedés területén. Mélyművelésű bányák felhagyása. Külfejtések rekultivációs és tájrendezési feladatai. Bányatavak tájrendezésének speciális feladatai. Kavicsbányászat környezeti hatásai.

Számonkérés módja

A félév végi aláírás szükséges feltétele az előadások rendszeres látogatása, a félévközi beadandó feladat, illetve a félév végére ütemezett zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom:
1. Buócz Zoltán Dr. –Szarka Györgyi Dr.: Rekultiváció, tájrendezés a bányászatban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2007.
Javasolt irodalom:
1. Félévenként aktualizált tanszéki segédanyagok.
2. Csima, P. – Kincses, K.: Tájrehabilitáció. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770