Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Alagút- és bányaépítés (választható tárgy)        Nyomtatás

Tantárgy neve: Alagút- és bányaépítés (választható tárgy) (MFBGT720008)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 3 2+1 BSc
Követelmény:
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek az alagutak és a mélyműveléses bányák építésének kérdéseivel és módszereivel, valamint felkészüljenek a bányászati mélyépítés üzemviteli feladatainak megoldására is. Megismerkednek továbbá a mélyműveléssel kitermelhető szilárd ásványok lelőhelyeinek feltárási módszereivel is. A problémaelemző és -megoldó készség fejlesztése, a tervezés gyakorlása, és az önálló tanulás képességének elsajátítása céljából a félév során tervező feladatot (feladatokat) kell megoldaniuk, (valamennyit) legalább elégséges szinten.

Tematika

A bányatelepítés, a feltárás és a bányaépítés természeti feltételeinek elemzése. Feltárási rendszerek. Aknák, lejtősaknák, tárók, állandó jellegű bányatérségek, szelvényszerkesztés. Közönséges és különleges aknamélyítési módszerek, kőzetszilárdítási módszerek. Az aknák felszerelése, továbbmélyítése. Az alagutak iránti igények változása, építésének előnyei és hátrányai a felüljárókkal szemben. Az alagút nyomvonalának kitűzése. Szelvények, méretek, alagúttípusok. Alagútépítési módszerek kéregalagutak, sziklaalagutak, városi metrók és közműalagutak kivitelezésére. Alagútépítés nyílt munkagödörben és bányászati módszerekkel. A fúrópajzs működése. Alagútfalazatok. Az alagutak szigetelése, korrózióvédelme, szellőztetése, élettartama, felújítása, biztonsági kérdései (űrszelvények, áteresztőképesség, tűzvédelem). Alagútépítés különleges körülmények között. Folyómederbe fektetett és víz alatti alagutak építésének különleges feltételei.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását kisebb feladatok (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom: A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Bohus Géza – Horváth László – Papp József: Ipari robbantástechnika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.
2. Földesi János Dr.: Bányászati robbantastechnika I-II. Kézirat, egyetemi jegyzet. I. kötet (J14-1655), II. kötet (J14-1664). Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
3. Petrasovits Géza – Fazekas György – Kovácsházy Frigyes: Városi földalatti műtárgyak tervezése és kivitelezése. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
4. Trupak, H. G.: Különleges aknamélyítési módszerek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1963.
5. Zambó János: Bányaművelés (Feltárás és fejtés). Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.
6. Zambó János: Bányatelepítés és építés. Kézirat, egyetemi jegyzet (J14-1685). Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770