Bányászati és Geotechnikai Intézet
  

Mélyműveléses bányászati módszerek (választható tárgy)        Nyomtatás

Tantárgy neve: Mélyműveléses bányászati módszerek (választható tárgy) (MFBGT720009)- Nyomtatóbarát verzió

Képzés Szemeszter Kredit Órakiosztás Tagozat
MSc 2 3 2+1 nappali
Követelmény: Aláírás és vizsga
Előfeltétel: -
Tárgyfelelős: Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék

Célkitűzés

A tantárgy célja az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mélyműveléses bányászat termelési módszereivel, valamint felkészüljenek az üzemviteli feladatok megoldására is. A problémaelemző és -megoldó készség fejlesztése, a tervezés gyakorlása, és az önálló tanulás képességének elsajátítása céljából a félév során tervező feladatot (feladatokat) kell megoldaniuk, (valamennyit) legalább elégséges szinten.

Tematika

A földalatti módszerrel kitermelhető ásványi előfordulások földtani jellemzői, a természeti és bányászati veszélyek számbavétele. A mélyművelési bányák lefejtésének tervezési alapelvei. A szilárd ásványtelepek lefejtési rendszerei, a szén-, érc- és ásványbányák lefejtési rendszerei. A fejtésmódok osztályozása. A fejtési (kitermelés) munkafolyamatok: a jövesztés, a rakodás, a szállítás, a biztosítás a fejtésfelhagyás, az alkalmazott módszerek, technológiák és gépi berendezések bemutatása. A szilárd ásványi előfordulások fúrólyukas kitermelési módszerei. A környezetkímélő mélyműveléses technikai és technológiai megoldások és lehetőségek. A bányászati tevékenység műszaki-gazdasági elemzése.

Számonkérés módja

A tárgy teljesítésére érvényesek a Bányászati és Geotechnikai Intézet által gondozott tantárgyak teljesítésének általános követelményei. Az anyag elsajátítását kisebb feladatok (kötelező) megoldása segíti. A félév végi aláírás szükséges feltétele a tervező feladatok mindegyikének legalább elégséges színvonalon való megoldása. A gyakorlati jegy a félév végi záthelyi dolgozat eredményével azonos.

Ajánlott irodalom

Kötelező irodalom: A kötelezően elsajátítandó anyaghoz való irodalmat a tárgy oktatója a tárgy hallgatóinak rendelkezésére bocsátja.
Javasolt irodalom:
1. Asztahov, A. Sz.: Üzem- es munkaszervezés a bányászatban. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974.
2. Bocsánczy János Dr.: Bányászati szállítóberendezések. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
3. Faller Gusztáv Dr. –Tóth Miklós Dr.: Bányagazdaságtan. Kézirat, egyetemi jegyzet (J14-1727). Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
4. Földesi János Dr.: Bányászati robbantastechnika I-II. Kézirat, egyetemi jegyzet. I. kötet (J14-1655), II. kötet (J14-1664). Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.
5. Patvaros József: Elemi bányaveszélyek elleni védekezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.
6. Zambó János: Bányaművelés (Feltárás és fejtés). Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1972.
7. Zambó János: Bányatelepítés és építés. Kézirat, egyetemi jegyzet (J14-1685). Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

Üdvözöljük

Intézetigazgató: Dr. Molnár József egyetemi docens
Intézeti adminisztráció: A/4. épület 242. szoba
Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla igazgatási ügyintéző
telefon: 46/ 565-068, 46/ 565-111/20-18, fax: 46/ 565-069
email: bgtadm@uni-miskolc.hu
Postacím: Miskolci Egyetem
Bányászati és Geotechnikai Intézet
H-3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítási éve: 1770